EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty.

Zajęcia będą odbywać się w każdy poniedziałek, godz. 17.00-18.30.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych w wersji II.1. (klasy I–VIII).

 

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut. W arkuszu egzaminacyjnym będzie od 45 do 55 zadań ujętych w 12-15 wiązek. Egzamin nie ma progu zdawalności.

 

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma.

Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku polskim.

 

Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub

składając mu życzenia czy propozycję.

 

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego:

  • Znajomość środków językowych
  • Rozumienie wypowiedzi
  • Tworzenie wypowiedzi
  • Reagowanie na wypowiedzi
  • Przetwarzanie wypowiedzi.

 

Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części:

  • Rozumienie ze słuchu
  • Znajomość funkcji językowych
  • Rozumienie tekstów pisanych
  • Znajomość środków językowych
  • Wypowiedź pisemna.
Utworzony 2022-08-30 Główna 176
Poprzedni
Następny

Menu