REGULAMIN 

REGULAMIN

 1. UNILINGUA Szkoła Języków Obcych prowadzi kursy dla dzieci od lat 3, młodzieży i osób dorosłych na różnych poziomach zaawansowania.
 2. Grupy tworzone są w oparciu o poziom znajomości języka i wiek słuchacza. Dla osób kontynuujących naukę w Szkole poziom grupy wyznacza się na podstawie poziomu z poprzedniego roku.
 3. Naukę można rozpocząć w dowolnym terminie. Warunkiem przystąpienia do kursu jest zapoznanie się z regulaminem szkoły oraz podpisanie umowy.
 4. Opłata za kurs regulowana jest według obowiązującego na dany rok cennika dostępnego w sekretariacie szkoły.
 5. Płatność za kurs dokonywana jest w 10 równych ratach. Szczegółowy harmonogram wpłat jest integralną częścią umowy.
 6. Płatności za kurs można dokonać gotówką lub przelewem.
 7. Nieobecność Słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności ustalonych rat za kurs.
 8. W przypadku braku zapłaty Szkole przysługuje, zgodnie z przepisami art.481 k.c. m.in. prawo naliczania ustawowych odsetek (7%) oraz dochodzenie zaległych płatności na drodze postępowania sądowego po pisemnym wezwaniu kursanta do zapłaty. Zaległość w płaceniu za kurs przekraczająca 1 miesiąc może być przyczyną skreślenia z listy uczestników kursu.
 9. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych, bądź innych przyczyn niezależnych od szkoły.
 10. Szkoła zobowiązuje się wykonać usługę szkoleniową z należytą starannością.
 11. Każdy ze słuchaczy otrzyma harmonogram zajęć na cały rok. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i odrobienia ich w innym terminie. Szkoła zobowiązuje się do powiadomienia słuchacza o przełożeniu zajęć drogą telefoniczną lub smsem.
 12. W przypadku gdy grupa będzie liczyła 3 osoby i mniej, grupa taka może zostać rozwiązana. Koszty za niewykorzystaną część kursu zostaną zwrócone.
 13. Słuchacz ma prawo do zmiany grupy lub poziomu w trakcie trwania kursu, po uprzednim uzyskaniu zgody Szkoły.
 14. Słuchacz ma prawo odpracować zajęcia na których nie był obecny, w innej grupie o tym samym poziomie, pod warunkiem uzyskania zgody od sekretariatu Szkoły i pod warunkiem, że istnieje druga grupa na tym samym poziomie.
 15. Słuchacz ma prawo zgłaszać wszelkie wnioski lub zastrzeżenie co do pracy Szkoły lub Lektora, a dyrekcja Szkoły ma obowiązek je rozpatrzyć.
 16. Każdy uczestnik kursu ma prawo, by prowadzący zajęcia lektor wyjaśnił zgłoszone mu wątpliwości. Nie powinno to jednak zaburzać przebiegu zajęć.
 17. Słuchacz przyjmuje na siebie pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność za ewentualne szkody, a także następstwa szkód wyrządzonych na terenie siedziby Szkoły. W przypadku, gdy Słuchacz jest osobą niepełnoletnią, odpowiedzialność z powyższego tytułu przejmują na siebie jego opiekunowie ustawowi podpisujący umowę ze Szkołą.
 18. W trakcie pobytu w szkole każdy kursant jest pod opieką lektora i jest zobowiązany do podporządkowania się jego poleceniom.
 19. W razie nieobecności lektora Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa.
 20. Słuchacze (dzieci) mają zakaz opuszczania budynku szkoły bez właściwej opieki od momentu rozpoczęcia swoich zajęć aż do ich zakończenia. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe poza jej terenem w trakcie zajęć.
 21. Rodzice kursantów niepełnoletnich zobowiązani są do pozostawania w kontakcie ze szkołą i do kontrolowania postępów w nauce swoich dzieci.
 22. Rezygnacja z kursu musi być złożona na piśmie do sekretariatu Szkoły. Informacja zgłoszona telefonicznie lub ustnie przez słuchacza o zaprzestaniu uczestnictwa w zajęciach nie jest przyjmowana jako rezygnacja. Czasowa nieobecność słuchacza na zajęciach nie jest przyjmowana przez szkołę jako rezygnacja i nie zwalnia słuchacza z płatności.
 23. W przypadku rezygnacji z kursu obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego miesiąca.
 24. W przypadku rezygnacji z kursu, na Słuchaczu ciąży obowiązek uregulowania należności za wykorzystaną część kursu, czyli za zajęcia w których Słuchacz wziął udział, a na szkole rozliczenie się ze wszystkich nadpłat poczynionych przez Słuchacza.
 25. Słuchacz Szkoły może zostać wykluczony z uczestnictwa w kursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszej umowy.
 26. W szczególnych sytuacjach zajęcia mogą zostać odwołane w trybie natychmiastowym.
 27. Wszelkie informacje udostępniane są przez szkołę na bieżąco na profilu Facebook oraz na stronie www.unilingua.edu.pl
 28.  Regulamin obowiązuje do odwołania.

Konin, dn. 26 sierpnia 2019 r.

UNILINGUA Szkoła Języków Obcych

Menu