REGULAMIN 

 REGULAMIN 1.  ZAJĘCIA GRUPOWE

 

 1. UNILINGUA Szkoła Języków Obcych prowadzi kursy dla dzieci od lat 3, młodzieży i osób dorosłych na różnych poziomach zaawansowania.
 2. Grupy tworzone są w oparciu o poziom znajomości języka i wiek słuchacza. Dla osób kontynuujących naukę w Szkole poziom grupy wyznacza się na podstawie poziomu z poprzedniego roku.
 3. Naukę można rozpocząć w dowolnym terminie. Warunkiem przystąpienia do kursu jest zapoznanie się z regulaminem szkoły i dokonanie wpłaty.
 4. Opłata za kurs regulowana jest według obowiązującego na dany rok cennika dostępnego w sekretariacie szkoły.
 5. Płatność za kurs dokonywana jest gotówką lub przelewem do 10. dnia każdego miesiąca na konto:

 

Bank Pekao      26 1240 1415 1111 0011 0771 7167

 

 1. Szczegółowy harmonogram wpłat jest integralną częścią regulaminu. Opłata za cały kurs uiszczana jest w 10 równych ratach.
 2. Nieobecność Słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności ustalonych rat za kurs.
 3. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy. Powinien to uczynić na piśmie pod rygorem nieważności z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, licząc od daty złożenia pisma. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca okresu wypowiedzenia.
 4. W przypadku braku zapłaty Szkole przysługuje, zgodnie z przepisami art.481 k.c. m.in. prawo naliczania ustawowych odsetek (7%) oraz dochodzenie zaległych płatności na drodze postępowania sądowego po pisemnym wezwaniu kursanta do zapłaty. Zaległość w płaceniu za kurs przekraczająca 1 miesiąc może być przyczyną skreślenia z listy uczestników kursu.
 5. Szkoła zobowiązuje się wykonać usługę szkoleniową z należytą starannością.
 6. Każdy ze słuchaczy otrzyma harmonogram zajęć na cały rok. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i odrobienia ich w innym terminie. Szkoła zobowiązuje się do powiadomienia słuchacza o przełożeniu zajęć drogą telefoniczną lub smsem.
 7. W przypadku gdy grupa będzie liczyła 3 osoby i mniej, grupa taka może zostać rozwiązana. Koszty za niewykorzystaną część kursu zostaną zwrócone.
 8. Słuchacz ma prawo do zmiany grupy lub poziomu w trakcie trwania kursu, po uprzednim uzyskaniu zgody Szkoły.
 9. Słuchacz ma prawo odpracować zajęcia, na których nie był obecny, w innej grupie o tym samym poziomie, pod warunkiem uzyskania zgody od sekretariatu szkoły i pod warunkiem, że istnieje druga grupa na tym samym poziomie.
 10. Słuchacz ma prawo zgłaszać wszelkie wnioski lub zastrzeżenie co do pracy szkoły lub Lektora, a dyrekcja szkoły ma obowiązek je rozpatrzyć.
 11. Każdy uczestnik kursu ma prawo, by prowadzący zajęcia lektor wyjaśnił zgłoszone mu wątpliwości. Nie powinno to jednak zaburzać przebiegu zajęć.
 12. Słuchacz przyjmuje na siebie pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność za ewentualne szkody, a także następstwa szkód wyrządzonych na terenie siedziby Szkoły. W przypadku, gdy Słuchacz jest osobą niepełnoletnią, odpowiedzialność z powyższego tytułu przejmują na siebie jego opiekunowie ustawowi.
 13. W trakcie pobytu w szkole każdy kursant jest pod opieką lektora i jest zobowiązany do podporządkowania się jego poleceniom.
 14. Słuchacze (dzieci) mają zakaz opuszczania budynku szkoły bez właściwej opieki od momentu rozpoczęcia swoich zajęć aż do ich zakończenia. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe poza jej terenem w trakcie zajęć.
 15. Rodzice kursantów niepełnoletnich zobowiązani są do pozostawania w kontakcie ze szkołą i do kontrolowania postępów w nauce swoich dzieci.
 16. W przypadku rezygnacji z kursu, na Słuchaczu ciąży obowiązek uregulowania należności za wykorzystaną część kursu, czyli za zajęcia w których Słuchacz wziął udział, a na szkole rozliczenie się ze wszystkich nadpłat poczynionych przez Słuchacza.
 17. Słuchacz Szkoły może zostać wykluczony z uczestnictwa w kursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu.
 18. W szczególnych sytuacjach zajęcia mogą zostać odwołane w trybie natychmiastowym.
 19. W szkole przy wejściu znajduję się dozownik z płynem do dezynfekcji. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązane do dezynfekcji rąk.
 20. Wszelkie informacje udostępniane są przez szkołę na bieżąco na profilu Facebook oraz na stronie www.unilingua.edu.pl
 21.  Regulamin obowiązuje do odwołania.

Konin, dn. 28 sierpnia 2023r. UNILINGUA Szkoła Języków Obcych w Koninie

REGULAMIN 2. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 

 1. UNILINGUA Szkoła Języków Obcych prowadzi zajęcia indywidualne stacjonarnie.
 2. Zajęcia odbywają się w siedzibie UNILINGUA Szkoła Języków Obcych ul. Topazowa 20a/u1, 62-500 Konin.
 3. Naukę można rozpocząć w dowolnym terminie. Warunkiem przystąpienia do kursu jest zapoznanie się z regulaminem i dokonanie wpłaty.
 4. Opłata za zajęcia uiszczana jest z góry za każdy miesiąc do 10. dnia miesiąca przelewem na konto:

 

Bank Pekao      26 1240 1415 1111 0011 0771 7167

 

 1. Istnieje możliwość bezpłatnego odwołania zajęć (poprzez SMS lub telefonicznie) do 24 godzin przed planowanymi zajęciami. Odwołanie zajęć do 8 godzin przed planowanym spotkaniem jest płatne 50% ustalonej stawki, a poniżej 8 h 100%.
 2. Zajęcia odwołane będą odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc.
 1. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy. Powinien to uczynić na piśmie pod rygorem nieważności z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, licząc od daty złożenia pisma. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca okresu wypowiedzenia.
 2. Szkoła zobowiązuje się wykonać usługę szkoleniową z należytą starannością.
 3. Słuchacz otrzyma harmonogram zajęć na cały rok. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i odrobienia ich w innym terminie. Szkoła zobowiązuje się do powiadomienia słuchacza o przełożeniu zajęć drogą telefoniczną lub smsem.
 4. Słuchacz ma prawo zgłaszać wszelkie wnioski lub zastrzeżenie co do pracy szkoły lub Lektora, a dyrekcja szkoły ma obowiązek je rozpatrzyć.
 5. Słuchacz kursu ma prawo, by prowadzący zajęcia lektor wyjaśnił zgłoszone mu wątpliwości. Nie powinno to jednak zaburzać przebiegu zajęć.
 6. Słuchacz przyjmuje na siebie pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność za ewentualne szkody, a także następstwa szkód wyrządzonych na terenie siedziby Szkoły. W przypadku, gdy Słuchacz jest osobą niepełnoletnią, odpowiedzialność z powyższego tytułu przejmują na siebie jego opiekunowie ustawowi.
 7. Słuchacz Szkoły może zostać wykluczony z uczestnictwa w kursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu.
 8. W szczególnych sytuacjach zajęcia mogą zostać odwołane w trybie natychmiastowym.
 9. W szkole przy wejściu znajduję się dozownik z płynem do dezynfekcji. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązane do dezynfekcji rąk.
 10. Wszelkie informacje udostępniane są przez szkołę na bieżąco na profilu Facebook oraz na stronie www.unilingua.edu.pl
 11.  Regulamin obowiązuje do odwołania.

Konin, dn. 28.08.2023_UNILINGUA Szkoła Języków Obcych

Menu