Egzamin ósmoklasisty - Warsztaty językowe 

EGZAMIN 8 KLASA

Zapraszamy na warsztat z języka angielskiego przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty.

Warsztat odbędzie się w drugim tygodniu ferii (21.01-25.01.2019).

Każdego dnia będziemy poruszać inne zagadnienia sprawdzane na egzaminie.

DZIEŃ 1. Test poziomujący + wypowiedz pisemna

DZIEŃ 2. Znajomość środków językowych

DZIEŃ 3. Znajomość funkcji językowych

DZIEŃ 4. Rozumienie tekstu pisanego

DZIEŃ 5. Rozumienie ze słuchu + indywidualne omówienie

 

Warsztat:

5 dni 3x45 minut

Łącznie 15 godzin warsztatu

 OPIS EGZAMINU

Nowa reforma oświaty wprowadza egzamin ósmoklasisty. Uczniowie po raz pierwszy przystąpią do egzaminu w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty będzie obowiązkowy – aby ukończyć szkołę, trzeba do niego przystąpić – i przeprowadzany w formie pisemnej. Będzie odbywał się w kwietniu. Na koniec roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu.

W informatorach udostępnionych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znalazły się przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz odniesieniami do wymagań podstawy programowej. Jak informuje CKE, zadania te nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszach egzaminacyjnym.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych w wersji II.1. (klasy I–VIII).

 

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut. W arkuszu egzaminacyjnym będzie od 45 do 55 zadań ujętych w 12-15 wiązek. Egzamin nie ma progu zdawalności.

 

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma.

Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku polskim.

 

Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub

składając mu życzenia czy propozycję.

 

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego:

  • Znajomość środków językowych
  • Rozumienie wypowiedzi
  • Tworzenie wypowiedzi
  • Reagowanie na wypowiedzi
  • Przetwarzanie wypowiedzi.

 

Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części:

  • Rozumienie ze słuchu
  • Znajomość funkcji językowych
  • Rozumienie tekstów pisanych
  • Znajomość środków językowych
  • Wypowiedź pisemna.

 

Źródło:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/476/egzamin_osmoklasisty_informacje_ogolne.pdf

Menu